EM Test data_sheet_pcd_8_b-3-690-1000-200_20200603