EM Test data_sheet_pcd_8_s-3-690-1000-200_20210202