EM Test data_sheet_pcd_8_s-3-690-1000-100_20210202